مشاوره و برنامه ریزی

مشاوره و برنامه ریزی حضوری

بسته اول

این دوره یک بسته آموزشی ویژه با هدف جمع بندی و ارتقاء سطح داوطلبین آزمون سراسری به همراه ارائه ی قوی ترین برنامه ریزی درسی کشور می باشد.
سطح پیشرفته
دوره حضوری
10,000,000 تومان

بسته دوم

این دوره یک بسته آموزشی ویژه با هدف جمع بندی و ارتقاء سطح داوطلبین آزمون سراسری به همراه ارائه ی قوی ترین برنامه ریزی درسی کشور می باشد.
سطح پیشرفته
دوره حضوری
4,000,000 تومان

بسته VIP

این دوره یک بسته آموزشی ویژه با هدف جمع بندی و ارتقاء سطح داوطلبین آزمون سراسری به همراه ارائه ی قوی ترین برنامه ریزی درسی کشور می باشد.
سطح پیشرفته
دوره حضوری
50,000,000 تومان

مشاوره و برنامه ریزی غیرحضوری

بسته اول

این دوره یک بسته آموزشی ویژه با هدف جمع بندی و ارتقاء سطح داوطلبین آزمون سراسری به همراه ارائه ی قوی ترین برنامه ریزی درسی کشور می باشد.
سطح پیشرفته
دوره غیرحضوری
4,000,000 تومان

بسته دوم

این دوره یک بسته آموزشی ویژه با هدف جمع بندی و ارتقاء سطح داوطلبین آزمون سراسری به همراه ارائه ی قوی ترین برنامه ریزی درسی کشور می باشد.
سطح پیشرفته
دوره غیرحضوری
50,000 تومان